Nyrefunksjon

Fra Onco
Gå til: navigasjon, søk

Nyrene skiller ut avfallsstoffer som kreatinin og urinstoff (urea). Også mange medikamenter, inklusivt cellegift, elimineres via nyrene.

Innhold

Svekket nyrefunksjon

Eliminasjonen via nyrene er mest effektiv hvis pasienten er godt hydrert og nyrefunksjonen tilfredsstillende. Ved svekket nyrefunksjon vil utskillelsen av slaggstoffer og medikamenter gå langsommere. Vær spesielt oppmerksom på nefrotoksiske medikamenter (f.eks. cisplatin og høydose metotreksat) som vil kunne akkumuleres i kroppen og gi ytterligere forverring av nyrefunksjonen hvis medikamentet utskilles for langsomt.

Elektrolyttforstyrrelser som hypermagnesemi, hyperkalemi og hyperfosfatemi kan være tegn på nyresvikt.

Nyrefunksjonen vurderes også ved å måle S-kreatinin og S-urinstoff. Normalt omdannes 1-2 % av fritt kreatininfosfat i muskel til kreatinin, som så filtreres fritt gjennom nyrene. Redusert utskillelse av kreatinin vil dermed øke kreatininverdiene i serum.

Måling av nyrefunksjonen

Serumverdien for kreatinin avhenger av produksjonshastigheten (muskelmassen) og eliminasjonshastigheten (GFR).

Hvis man kjenner S-kreatinin og muskelmassen, kan eliminasjonshastigheten (GFR) estimeres. Et rimelig pålitelig estimat for GFR hos voksne (>18 år) er den såkalte MDRD-formelen[1]:

GFR (mL/min/1,73 m2) = 175 × (S-kreatinin/88,4)-1,154 × (alder)-0.203 × (0,742 hvis kvinne) x (1,212 hvis afroamerikaner)

Muskelmassen blir altså estimert på bakgrunn av alder og kjønn. Likningen er uavhengig av kroppsvekt fordi resultatet normaliseres til 1,73 m2 kroppsoverflate, hvilket er et akseptert gjennomsnitt for kroppsoverflate hos voksne. Afroamerikanere har gjennomsnittlig høyere muskelmasse, og resultatet multipliseres derfor med 1,212 hvis pasienten er afroamerikaner.

Formelen forutsetter at kreatinin-verdien er rapportert i µmol/L, som er den enheten man oftest benytter i Norge (standard SI-enhet).

Hos barn anbefales Schwartz-likningen for estimering av GFR[2]: GFR (mL/min/1,73 m2) = (36,2 × høyde i cm) / S-kreatinin i µmol/L

Vurdering av GFR

Inndeling av nyresykdom på bakgrunn av GFR (hos voksne)[3]

Stadium Funn Estimert GFR (mL/min/1,73m2)
1 Nyreskade og normal GFR >90
2 Nyreskade og lett nedsatt GFR 60 - 89
3 Moderat nedsatt GFR 30 - 59
4 Alvorlig nedsatt GFR 15 - 29
5 Nyresvikt <15

Det er anbefalt at verdier for estimert GFR > 60 ikke rapporteres med det eksakte tallet, av hensyn til unøyaktigheten i estimatet ved høyere verdier (fordi MDRD-formelen er utarbeidet ved undersøkelse av nyresyke pasienter)[4]. "Normal" eGFR utelukker derfor ikke at pasienten kan ha nyresykdom i stadium 1-2[3].

Nyrefunksjonen kan enkelt monitoreres ved å kontrollere S-kreatinin og sammenholde med tidligere målinger. Enhver stigning i kreatinin kan tyde på at nyrefunksjonen påvirkes av behandlingen (f.eks. hvis det er gitt nyretoksiske medikamenter). Dette gjelder selv om kreatinin-stigningen holder seg innenfor referanseområdet.

Kreatinin Clearance

Kreatinin clearance angir det antall mL plasma som renses for kreatinin per minutt og er et annet mål på nyrefunksjonen. Ved nyresvikt kan tubulær sekresjon av kreatinin føre til at Kreatinin Clearance overestimerer GFR. Estimert GFR er derfor vanligvis et bedre mål på nyrefunksjonen hvis pasienten har nyresvikt.

Kreatinin clearance måles ved å registrere døgndiuresen (eller 4-timers-diurese), samt måle kreatinin i urin og plasma (eller serum):

Kreatinin clearance = (U-kreatinin x urinflow per minutt) / S-kreatinin

der urinflow per minutt = døgnurinvolum / 1440

Det er vanlig å angi clearanceverdien relatert til en kroppsoverflate på 1,73 m2[5]. Man korrigerer clearanceverdien med en faktor=O/1,73 (der O er overflate i m2).

Cockroft-Gault-formelen[6] beregner Kreatinin clearance uten hensyn til døgndiurese eller U-kreatinin. Kreatinin clearance estimeres her utfra S-kreatinin, vekt, alder og kjønn:

Kreatininclearance.png

Konstant er 1,23 for menn og 1,04 for kvinner.

Referanser

  1. Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Using standardized serum creatinine values in the modification of diet in renal disease study equation for estimating glomerular filtration rate. Levey AS et al. Ann Intern Med 2006;145;247-54.
  2. National Kidney Disease Education Program. GFR-calculator for Children (Bedside Schwartz equation)
  3. 3,0 3,1 Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi: Analyser. Estimert GFR
  4. National Kidney Disease Education Program. GFR-calculators Adults (SI-units)
  5. Fürst Medisinske Laboratorium. Vurdering av nyrefunksjon
  6. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Cockcroft DW, Gault MH. Nephron 1976;16;31-41. (→DOI)
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Innhold
Navigasjon
Verktøy