Kreatinin clearance

Fra Onco
Hopp til navigering Hopp til søk

Beregning av Kreatinin Clearance (Cockroft-Gault)

Alder (år)
Vekt (kg)
Kreatinin (i serum eller plasma, mmol/L)
Kjønn Kvinne
Mann
Kreatinin clearance(μmol/L)

Kreatinin er et nedbrytningsprodukt fra kreatinfosfat i muskulatur. Kreatinin dannes vanligvis med en konstant hastighet og filtreres gjennom nyrene.

Kreatinin clearance angir det antall mL plasma som renses for kreatinin per minutt og er et mål på nyrefunksjonen. Ved nyresvikt kan tubulær sekresjon av kreatinin føre til at Kreatinin Clearance overestimerer glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Estimert GFR er derfor vanligvis et bedre mål på nyrefunksjonen hvis pasienten har nyresvikt.

Kreatinin clearance måles ved å registrere døgndiuresen (eller 4-timers-diurese), samt måle kreatinin i urin og plasma (eller serum):

Kreatinin clearance = (U-kreatinin x urinflow per minutt) / S-kreatinin

der urinflow per minutt = døgnurinvolum / 1440

Det er vanlig å angi clearanceverdien relatert til en kroppsoverflate på 1,73 m2[1]. Man korrigerer clearanceverdien med en faktor=O/1,73 (der O er overflate i m2).

Cockroft-Gault-formelen[2] beregner Kreatinin clearance uten hensyn til døgndiurese eller U-kreatinin. Kreatinin clearance estimeres her utfra S-kreatinin, vekt, alder og kjønn:

Kreatininclearance.png

Konstant er 1,23 for menn og 1,04 for kvinner.

Referanser

  1. Fürst Medisinske Laboratorium. Vurdering av nyrefunksjon
  2. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Cockcroft DW, Gault MH. Nephron 1976;16;31-41. (→DOI)