Medikamentell kreftbehandling

Fra Onco
Hopp til navigering Hopp til søk

Medikamentell kreftbehandling dreier seg om behandling med tradisjonell cellegift, samt mer målrettede substanser som signalhemmere og antistoffer.

Historisk (og etter ATC-klassifikasjonen anbefalt av WHO og som også brukes i Felleskatalogen) inndeles medikamentene i (1) alkylerende midler (inkludert platinaforbindelser fordi disse virker på en lignende måte), (2) antimetabolitter, (3) naturlige produkter, (4) hormoner og antagonister og (5) "andre". Den sistnevnte gruppen er imidlertid stor og inneholder mange av de viktigste midlene. Antineoplastiske midler kan også klassifiseres etter indikasjon (lymfom, melanom, etc) og virkningsmekanisme (alkylerende midler, antibiotika, etc).

Legemidler som brukes i behandling mot kreft omfatter ikke bare antineoplastiske midler, men også midler til fotodynamisk terapi og midler som motvirker toksisitet av cytostatika. Kun antineoplastiske midler omtales i det følgende.

Antineoplastiske midler
Alkylerende midler cyclofosfamid Alkylerende midler virker ved at reaktive alkylgrupper (CnH2n+1) danner kovalente bindinger med makromolekyler i kreftcellene. Når slike alkylgrupper kobles til DNA (ofte til guanin), oppstår det alvorlig celleskade. Celler med defekt eller svak DNA-reparasjonsevne er særlig sårbare for denne gruppen cytostatika.

Eksempler: cyclofosfamid, melfalan, ifosfamid, bendamustin, busulfan, karmustin, streptozocin, dacarbazin, temozolomid.

Platinaforbindelser cisplatin Platinaforbindelser er kompleksforbindelser med tungmetallet platina. Dette var første tungmetallet med påvist effekt mot kreft. Virker ved å skade DNA.

Eksempler: cisplatin, karboplatin, oksaliplatin.

Antimetabolitter Antimetabolitter er kjemiske analoger til molekyler som er viktige for cellens metabolisme. De likner substanser som inngår i normale biokjemiske reaksjoner, men er likevel såpass forskjellige at de forstyrrer cellenes normale funksjoner, deriblant celledeling.

Eksempler: metotreksat, fludarabin, cytarabin, fluorouracil, gemcitabin.

Plantealkaloider Plantealkaloider hemmer celledeling ved å forstyrre kreftcellenes mikrotubulusfunksjon og stanse mitoseprosessen.

Eksempler: vinblastin, vinkristin, vinorelbin, paklitaxel, docetaxel.

Cytotoksiske antibiotika Denne gruppen cellegift er antibiotika som er så toksiske at de heller brukes mot kreft enn mot infeksjoner.

Eksempler: doksorubicin, epirubicin, mitoksantron, bleomycin.

Cytostatika med andre virkningsmekanismer Cytostatika med andre virkningsmekanismer

Eksempler: . Kamptoteciner?

Signalhemmere Signalhemmere

Eksempler: .

Monoklonale antistoffer i cancerterapi

Eksempler: .

Hormoner og hormonantagonister

Eksempler: .

Cytokiner i kreftbehandlingen

Eksempler: .